Onderwijsinspectie / Kwaliteitswijzer / Venster PO.

Obs de Klimop / Onderwijsinspectie / Kwaliteitswijzer / Venster PO

Resultaat inspectiebezoek januari 2014

Zoals u weet hebben wij in januari 2014 bezoek gehad van de Inspectie voor het Onderwijs. Eens in de 4 jaar beoordeelt de Inspectie de kwaliteitsaspecten van de school. De kwaliteitsaspecten zijn onderverdeeld in vijf domeinen:

Opbrengsten, onderwijsproces, zorg en begeleiding, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving.

Dit betreft een diepgaand onderzoek van de Onderwijs inspectie waarin de hele school wordt doorgelicht. Alle genoemde onderdelen worden beoordeeld middels een score van 1 tot en met 5.

1 = slecht
2 = onvoldoende
3 = voldoende
4 = goed
5 = niet te beoordelen

Als school scoren wij op bijna alle onderdelen een 3 (voldoende), waardoor de inspectie het al toegekende basisarrangement handhaaft. Een mooi resultaat waar wij als school, maar ook de Stichting Openbaar Onderwijs Noord, heel trots op zijn.
De inspectie geeft aan dat er op drie onderdelen verbeteringen te behalen zijn, dat zijn de volgende onderdelen:

  • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
  • De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht.
  • De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

We kregen als school een apart compliment voor het feit dat de school de kenmerken en onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld heeft.

De school is het afgelopen jaar al hard aan het werk geweest om deze onderdelen te verbeteren door onder andere te werken met het programma De Vreedzame School, een schakelklas en het woordenschatprogramma Met Woorden In De Weer.

Een compliment dat we samen met de leerlingen en samen met u behaald hebben. Hiervoor willen wij de kinderen en u hartelijk bedanken, want onderwijs op De Klimop maken we samen.

Het hele inspectierapport kunt u vinden op:

Inspectierapport januari 2014

Back to Top