Onderwijsinspectie / Kwaliteitswijzer / Venster PO.

Obs de Klimop / Onderwijsinspectie / Kwaliteitswijzer / Venster PO

Geacht bestuur,

Hierbij bevestigen wij de met u gemaakte afspraak voor een thematisch schoolbezoek ‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen’ op Basisschool De Klimop op 25 februari 2020. We voeren dit onderzoek uit op uw school om informatie op te halen vanwege onze taak toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Deze informatie vormt een van de bronnen voor de ‘Staat van het Onderwijs’ dat jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geven we met het bezoek invulling aan de verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. Het onderzoek neemt een ochtend in beslag.

De kwaliteit van didactisch handelen is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is dan ook niet voor niets dat wij het didactisch handelen steeds onderzoeken en op zoek zijn naar manieren om aspecten van het didactisch handelen op stelselniveau in kaart te brengen. Een belangrijk onderdeel van het huidige, vernieuwde toezicht is dat we aandacht hebben voor de eigen ambities van scholen. We verbinden dan ook in dit bezoek de ambities van de school met het didactisch handelen. Dat betekent dat we tijdens dit bezoek in gesprek gaan over:

  • De eigen ambities van uw school met betrekking tot het didactisch handelen en hoe deze terug te zien zijn in de school en in de groepen.
  • Het zicht dat uw school heeft op de kwaliteit en realisatie van ambities (zelfevaluatie).

Dit verbinden we tijdens het onderzoek aan de waargenomen praktijk van het didactisch handelen.

Tijdens het bezoek staan daarom de volgende vragen centraal:

  • Wat is het beeld van het didactisch handelen als het gaat om taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback?
  • Welke ambities streeft de school na als het gaat om didactisch handelen?
  • Hoe gaat uw school de kwaliteit van het didactisch handelen na?
  • Hoe zijn de eigen ambities van uw school terug te zien in de praktijk?

Opzet bezoek

De eigen ambities en de beoogde kwaliteit van het didactisch handelen zijn het vertrekpunt. We vragen de directie daarom ook een beeld te geven van deze ambities in het inleidend gesprek. Dit vormt de start van het bezoek. De volgende vragen zijn daarin van belang:

  • Welke ambities of welke visie streeft uw school na in het didactisch handelen?
  • Aan welk verbeterpunt heeft uw school eventueel nu of recent gewerkt?
  • Wat is het beeld van het didactisch handelen van de school op dit moment en hoe evalueert uw school deze kwaliteit zelf?

Vervolgens voeren we lesbezoeken uit samen met een observant van de school. De observant is iemand van de school zelf, of in dienst van het bestuur, die normaal gesproken de lesobservaties doet. Op de ochtend van het onderzoek overlegt de inspecteur samen met de observant welke lessen zij gaan observeren. Hierbij geldt dat het gaat om vier instructielessen, verdeeld over de leerjaren. Eén lesbezoek vindt in ieder geval plaats in groep 3. In de lessen gaan wij in elk geval betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback observeren. Verder nemen we ook een door de school aangegeven verbeterpunt/ambitie mee.

Aan het einde van de ochtend voeren we samen met de observant, de leraren en de directie een reflectiegesprek. We spreken met zowel de bezochte leraren als anderen. Om voldoende diepgang aan het gesprek te kunnen meegeven, vragen we u de groep niet te groot te laten zijn. We denken aan een maximum van 6 leraren. Het gesprek gaat over wat we hebben gezien op de drie aspecten van didactisch handelen (taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback). En wat we hebben gezien met betrekking tot de eigen ambitie en/of het verbeterpunt van de school zelf. We bespreken ook hoe uw school zicht heeft op de kwaliteit van het didactisch handelen.

Afronding

Omdat het accent ligt op het reflectiegesprek, schrijven we geen onderzoeksverslag of rapport. Wel publiceren we op de website van de inspectie dat uw school bezocht is en welke onderwerpen besproken zijn.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de in de colofon vermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

de heer L.M.C.M. de Groot

Inspecteur van het Onderwijs

Back to Top