Medezeggenschapsraad MR.

Obs de Klimop / Medezeggenschapsraad MR

Doel van de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van school. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die instemming- of adviesrecht hebben op beleidsbeslissingen. De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.

Samenstelling
De MR op De Klimop bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Van onze MR heeft Juf Greet Kuijt zitting in de GMR. De GMR is een overkoepelende MR bestaande uit afgevaardigden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de 15 openbare basisscholen uit Amsterdam Noord. Hier worden besluiten genomen die al deze scholen aangaan.

Werkwijze
De MR van De Klimop vergadert ongeveer 4 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De directeur is aanwezig om vragen van de MR te beantwoorden of om zaken toe te lichten of voor te leggen. Voorafgaand aan elke vergadering wordt een agenda opgesteld.

Waarover praat de MR?
De MR heeft het recht alle zaken die de school aangaan te bespreken. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraak heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen instemmingsrecht en adviesrecht. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn bijvoorbeeld:

  • De onderwijskundige doelstellingen van de school
  • De begroting van de school (lumpsum)
  • Vaststellen of wijzigen van de schoolgids of een mogelijk schoolreglement
  • De formatie van de school

De MR kan ook een advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over de regeling van de vakantie, over het klimaat op school of over belangrijke verbouwingen.

Waarover praat de MR niet?
De MR is er niet voor persoonlijke problemen of situaties. Tenzij deze ook van toepassing zijn op een grotere groep. En ook niet over feestjes en uitjes, want dat is het terrein van de Ouderraad.

Een MR-lid mag in principe zelfstandig besluiten nemen en hoeft niet persé te kiezen voor het meerderheidsstandpunt van andere ouders.

Hoe kom je in de MR?
Er is plek voor 2 ouders in de MR. De ‘aanstelling’ is voor twee schooljaren. Ouders kunnen zich aanmelden bij de directie van de school.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u dat doen door deze vraag te stellen aan Juf Sylvia of Juf Greet, u kunt ook naar de Directeur van de school gaan, hij helpt u dan verder.

Samenstelling MR
Oudergeleding: Symonetta Gooding (moeder van Jurénimo).

Personeelsgeleding: Juf Sylvia Bron en Juf Greet Kuijt

Back to Top