Medezeggenschapsraad MR.

Obs de Klimop / Medezeggenschapsraad MR

Doel van de medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan van school. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die instemming- of adviesrecht hebben op beleidsbeslissingen. De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.

Samenstelling
De MR op De Klimop bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Van onze MR heeft Juf Greet Kuijt zitting in de GMR. De GMR is een overkoepelende MR bestaande uit afgevaardigden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de 17 openbare basisscholen uit Amsterdam Noord. Hier worden besluiten genomen die al deze scholen aangaan.

Werkwijze
De MR van De Klimop vergadert ongeveer 4 keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. De directeur is aanwezig om vragen van de MR te beantwoorden of om zaken toe te lichten of voor te leggen. Voorafgaand aan elke vergadering wordt een agenda opgesteld.

Waarover praat de MR?
De MR heeft het recht alle zaken die de school aangaan te bespreken. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen de MR inspraak heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen instemmingsrecht en adviesrecht. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn bijvoorbeeld:

  • De onderwijskundige doelstellingen van de school
  • De begroting van de school (lumpsum)
  • Vaststellen of wijzigen van de schoolgids of een mogelijk schoolreglement
  • De formatie van de school

De MR kan ook een advies uitbrengen. Bijvoorbeeld over de regeling van de vakantie, over het klimaat op school of over belangrijke verbouwingen.

Waarover praat de MR niet?
De MR is er niet voor persoonlijke problemen of situaties. Tenzij deze ook van toepassing zijn op een grotere groep. En ook niet over feestjes en uitjes, want dat is het terrein van de Ouderraad.

Een MR-lid mag in principe zelfstandig besluiten nemen en hoeft niet persé te kiezen voor het meerderheidsstandpunt van andere ouders.

Hoe kom je in de MR?
Er is plek voor drie ouders in de MR. De ‘aanstelling’ is voor twee schooljaren. Ouders kunnen zich aanmelden bij de directie van de school.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u dat doen door deze vraag te stellen aan Juf Sylvia, Juf Patty en Juf Greet, u kunt ook naar de Directeur van de school gaan, hij helpt u dan verder.

Samenstelling MR

  • Oudergeleding: Dana Wouters (De moeder van Tyson), Jasmine Jose Lodder (De moeder van Sidney) en Debby Huisman (De moeder van Tycho).
  • Personeelsgeleding: Juf Sylvia Bron, Juf Patty Crawford en Juf Greet Kuijt.

De nieuwe MR

Met veel plezier zitten wij in de MR van basisschool ‘de Klimop’. Graag stellen wij ons even voor.

Debby Huisman

Hallo, Ik ben Debby Huisman. Moeder van Tycho Huisman en hij zit in Groep 7. Sinds februari 2017 zit Tycho op de Klimop en ik help graag ook de kinderen met Nieuwsbegrip, Rekenen en Taal op maandag en donderdag als klassenouder. De Klimop heeft ons opgevangen en voelt als een warm nest. Juist voor dit warme nest en de rust die wij hebben gekregen door de school, wil ik me graag inzetten voor deze school, leraren/leraressen, kinderen en uiteraard ook voor de ouders. Dit was ook de reden dat ik me heb aangemeld voor de MR. Zo kan ik nog meer betekenen en meedenken voor de school.

Patty Crawford

Ik ben Patty Crawford, leerkracht op de Klimop. Ik draag de MR een warm hart toe en wil samen met ouders en collega`s een fijne en open sfeer te geven aan de school. Ouders zijn bij mij altijd welkom om vragen te stellen of informatie te halen over de MR.

Jasmine Jose

Mijn naam is Jasmine Jose. Ik ben de moeder van Dyon en Sidney (Groep 4). Veel kinderen kennen mij van het schminken tijdens sportdag, het kinderzwerf-boekenstation en als leesmoeder. Verder heb ik de afsluiter van de Kinderboekenweek helpen organiseren en ben ik actief bezig met de verkeersveiligheid rondom school. Sinds een aantal jaar ben ik actief lid van de Ouderraad. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kids. Als lid van de MR hoop ik school ook achter de schermen te kunnen ondersteunen  en mijn steentje bij te dragen  om er met zijn allen voor te zorgen dat onze kids een leuke tijd hebben om later met veel plezier op terug te kijken.

Greet Kuijt

Ik ben Greet Kuijt, afgelopen jaar ben ik bezig geweest om activiteiten op te zetten voor ouders. Zoals de OuderAcademie. Op dit moment val ik in bij Groep 4. Ik zit al een aantal jaar in de MR en ook in de GMR. Ik vind het fijn dat er in de MR op De Klimop nu wat meer ouders en leerkrachten zitten. We gaan er een goed jaar van maken samen en zullen de ouders op de hoogte houden van wat er in de MR vergadering besproken wordt.

 Dana Wouters

Hallo, Ik ben Dana Wouters, moeder van Tyson uit Groep 1/2B. Ik ben bij de MR gegaan om mee te kunnen denken en praten om onze school nog leuker en beter te krijgen. Dat kan alleen niet zonder alle andere ouders van onze school, dus mochten jullie vragen, ideeën of zorgen hebben, kunnen jullie altijd bij mij of de andere leden van de MR terecht en zullen we dat meenemen in de vergaderingen zodat we het met z’n alle kunnen doen!

Sylvia Bron

Ik ben Sylvia Bron. Ik werk al 35 jaar met veel plezier op De Klimop. Ik ben leerkracht van Groep 1/2B en Intern Begeleider voor de Groepen 1 t/m 3. Ik neem deel aan de MR omdat ik het belangrijk vind om samen met ouders na te denken over wat De Klimop nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Back to Top