Centrale opvang voor kinderen

Beste ouders/verzorgers,

Op zondag 15 maart hebben wij u geïnformeerd over het sluiten van onze scholen met ingang van 16 maart jongstleden. Dit als onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft genomen in relatie tot het corona-virus. Een andere maatregel is dat voor noodopvang gezorgd dient te worden van kinderen waarvan minimaal één van de ouders een beroep uitoefent dat valt binnen de definitie van cruciale beroepsgroepen.

Klik op de link voor verdere uitleg;

Noodopvang Innoord Tinteltuin